Ngày 27 tháng 10 năm 2017 Phòng giáo dục tổ chức tập huấn phần mềm quản lý trường học.

Địa điểm tại hội trường Phòng giáo dục.

 Thành phần tham gia: Phó hiệu trưởng, Văn thư - kế toán

 

Tập huấn phần mềm quản lý trường học